Taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šiomis Naudojimosi interneto svetaine taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos skelbimų patalpinimo interneto svetainėje www.skelbimaijums.lt (toliau – skelbimaijums.lt) tvarka ir sąlygos, taip pat interneto svetainės vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos nuostatos;

1.2 internetinę svetainę administruoja ir tvarko skelbimaijums.lt svetainės savininkas (toliau – Tiekėjas);

1.3. skelbimaijums.lt vartotojams suteikiama galimybė nemokamai talpinti ir peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus ar paslaugas (toliau – Skelbimas) bei naudotis kitomis internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis šiuose Taisyklėse nustatyta tvarka. skelbimaijums.lt internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą, ar bet kokia forma naudojantis skelbimaijums.lt. (toliau – Vartotojas);

1.4. Vartotojas sutikimą bei įsipareigojimą besąlygiškai laikytis šių Taisyklių sąlygų išreiškia bet kokiu būdu ir forma. Asmuo, nesutinkantis bent su viena šių Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis skelbimaijums.lt teikiamomis paslaugomis;

1.5. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos talpinimui internetinėje svetainėje skelbimaijums.lt  ir nėra siūlomų paslaugų - prekių pardavėjas ir jokių kitų asmenų agentas ar atstovas, tarpininkas ar suinteresuotoji šalis;

1.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimą, tinklapio turinį bei taisyti ar pildyti šias Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius šias Taisykles Vartotojas toliau naudosis skelbimaijums.lt svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su šių Taisyklių pakeitimu, papildymu ar pataisymu.

  1. Bendrieji reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo Interneto svetainėje sąlygos:

2.1. Vartotojas patalpindamas Skelbimą internetinėje svetainėje skelbimaijums.lt prisiima visa atsakomybę už Skelbimo turinio atitikimą šių Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisėms aktams;

2.2. pateikdamas duomenis Skelbime, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami;

2.3. Vartotojas patalpindamas Skelbimą internetinėje svetainėje, neįgyja autorinių teisių į skelbimaijums.lt internetinės svetainės duomenų bazę;

2.4. Vartotojas Skelbimus gali talpinti tik užsiregistravęs skelbimaijums.lt. Registruotas Vartotojas turi teisę:

2.4.1. patalpinti skelbimą;

2.4.2. redaguoti skelbimą;

2.4.3. papildyti skelbimą;

2.4.4. keisti skelbimą;

2.4.5. atnaujinti skelbimą;

2.4.6. trinti skelbimą;

2.4.7. užsakyti mokamas paslaugas ne tik Skelbimo talpinimo metu, bet ir vėliau.

2.5. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos skelbimaijums.lt internetinės svetainės kategorijoje (pvz., Skelbimas apie ratlankių pardavimą negali būti talpinamas parduodamų automobilių Skelbimų kategorijoje);

2.6. viename Skelbime leidžiama paskelbti, patalpinti ir demonstruoti tik apie 1 (vieno) to paties objekto pardavimą arba suteikiamą paslaugą, pagal atitinkamas internetinėje svetainėje esančias kategorijas;

2.7. viename Skelbime leidžiama paskelbti, patalpinti, aprašyti, atvaizduoti ar kitu būdu pateikti tik apie vieną objektą;

2.8. pardavęs objektą, Vartotojas privalo pašalinti Skelbimą. Kiekvienam naujam objektui turi būti sukurtas naujas skelbimas. Draudžiama naują objektą talpinti seno Skelbimo pagrindu.

2.9. Vartotojui draudžiama:

2.9.1. patalpintame Skelbime (aprašymuose, nuotraukose, komentaruose) siūlyti objektus ar paslaugas, negu yra pateikta pagrindinėje Skelbimo informacijoje. Šiuo atveju Skelbimas nukeliamas į skelbimų rezultatų paieškos pabaigą; 

2.9.2. Skelbime pateikti klaidingą informacija apie parduodamą objektą ir (ar) parduodamo objekto savybes. Šiuo atveju Skelbimas nukeliamas į skelbimų rezultatų paieškos pabaigą; 

2.9.3. Skelbimo komentaruose nurodyti kainą kuri neatitinką nurodytos pagrindinėje Skelbimo informacijoje arba kaina, kuris neatitinka realios rinkos vertės. Skelbime esančio objekto kaina turi būti nurodyta su mokesčiais. Šiuo atveju Skelbimas nukeliamas į skelbimų rezultatų paieškos pabaigą;

2.9.4. Skelbime ir kitoje internetinės svetainės skelbimaijums.lt aplinkoje talpinti ar kitu būdu pateikti informaciją kuri yra melaginga, prieštarauja etikos ir moralės normoms, gali pažeisti ar pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, ar šių Taisyklių sąlygų reikalavimus;

2.9.5. reklamuoti, skelbti ar kitokiu būdų pateikti informaciją, kurioje minimi tretieji asmenys (jų produktai ar (ir) paslaugos) tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys su Tiekėju. Tokia informacija ir (ar) nuorodos gali būti šalinamos;

2.9.6. talpinti kitų internetinių skelbimų svetainių reklamą svetainėje skelbimaijums.lt;

2.9.7. Skelbime siūlyti objektą, kuris yra parduotas, ar nepriklauso Vartotojui, ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti, taip pat draudžiama siūlyti objektą, kuris nepriklauso Vartotojui ir (ar) jis neturi teisės juo disponuoti, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš Skelbime objektą patalpinusio Vartotojo ar jo nurodyto asmens. Tokie Skelbimai gali būti šalinami iš duomenų bazės arba nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą;

2.9.8. nuotraukos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Siūlomo objekto nuotraukų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų, raidžių, skaitmenų (logotipai, ranka rašyti užrašai, telefono numeriai, pavardės, dėmesį patraukiantys žodžiai) arba nuotraukų derinio su grafiniais vaizdais, raidėmis, skaitmenimis arba tokiu būdu pakeistas nuotraukas, nuotraukas su pavaizduotais asmenis. Nuotraukos gali būti trinamos, kurios pagal Skelbimo kategorijas nevaizduoja objekto. Apribojimai netaikomi kategorijai ,,Paslaugos“. Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba keičiant nuotraukų eiliškumą;

2.9.9. talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas noras ar pageidavimas pirkti, tokie skelbimai bus šalinami  be išankstinio įėjimo, jei buvo užsakyta papildomos mokama paslauga, tai pinigai už užsakytą paslaugą negrąžinami;

2.9.10. naudotis internetine svetaine skelbimaijums.lt neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, laikymą, siuntimą skelbimaijums.lt svetainėje:

2.9.10.1. kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, dizaino, prekės ženklų ir pan.);

2.9.10.2. būtų šmeižiantis, įžeidžiantis, žeminantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą, ar kitas asmens teises;

2.9.10.3. keltų grėsmę internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.9.10.4. pažeistų bet kuriuos galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.9.11. Talpinti pasikartojančius skelbimus (paslaugos arba prekės);

  1. Mokamos paslaugos

3.1. už suteiktas papildomas paslaugas skelbimaijums.lt svetainėje atsiskaitoma SMS žinutę;

3.2. Vartotojas už tam tikrą mokestį gali užsisakyti mokamas papildomas paslaugas:

3.2.1. Skelbimo VIP statusas (skelbimo kategorijos viršuje ir rodymas tituliniame puslapyje).

3.3. Mokamų papildomų paslaugų naudojimosi tvarka ir papildomų paslaugų kainos nurodytos Mano skelbimai -> Atnaujinti skelbimą skyrelyje;

3.4. mokamos paslaugos teikiamos, tik tada, kai Vartotojas sumoka paslaugos Tiekėjui;

3.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti mokamų paslaugų tvarką, užmokesčio dydį už teikimas paslaugas;

3.6. užsakytos mokamos ar (ir) papildomos paslaugos neanuliuojamos (neatšaukiamos).

  1. Taisyklių pažeidimo pasekmės

4.1. Vartotojas privalo laikytis skelbimaijums.lt svetainėje nurodytų Skelbimo talpinimo Taisyklių. Pažeidus Skelbimo talpinimo Taisykles ar (ir) LR teisės aktus, Tiekėjas turi teisę:

4.1.1. blokuoti Vartotojo skelbimų matomumą visiems vartotojams;

4.1.2. šalinti iš duomenų bazė, papildomai užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami;

4.1.3. redaguoti arba nukelti į skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą;

4.2. Tiekėjas be išankstinio įspėjimo gali uždrausti Vartotojui, pažeidusiam taisykles, naudotis skelbimaijums.lt teikiamomis paslaugomis;

4.3. už taisyklių pažeidimus pritaikytas sankcijas vartotojas informuojamas nurodytais Skelbime kontaktais.

  1. Atsakomybės apribojimas:

5.1. Tiekėjas atsako tik už Skelbime pateiktos informacijos techninį patalpinimą skelbimaijums.lt, jei skelbime pateikta informacija atitinka šių Taisyklių reikalavimus;

5.2. skelbimaijums.lt neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei;

5.3. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui  ar tretiesiems asmenis, kuri gali susidaryti dėl skelbimuose rastos informacijos naudojimo;

5.4. skelbimaijums.lt neatsako dėl veiklos sutrikimo ar nuostolių vartotojams, ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti;

5.5. Tiekėjas negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš internetinės svetainės duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną.

  1. Duomenų apsauga

6.1. Vartotojas skelbimaijums.lt internetinėje svetainėje laisva valia pagal poreikį pateikia savo vardą,  prisijungimo vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt. Vartotojas šiuo pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 1 (vienerius) metus nuo registruoto vartotojo  paskutinio prisijungimo prie vartotojo paskyros  skelbimaijums.lt. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).;

6.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis arba prisijungiant prie sistemos, ši registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką;

6.3. asmens duomenų tvarkymo tikslas yra teikti paslaugas Vartotojams (patalpinti skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, suteikti galimybę bendrauti Vartotojams tarpusavyje, užsisakyti tam tikrą paslaugą, perduoti tam tikrus duomenis tretiesiems asmenims ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei vėlesnio skelbimų duomenų bazės administravimo skelbimaijums.lt internetinės svetainės sistemoje tikslu;

6.4. Vartotojas patvirtina, kad jo skelbimaijums.lt internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi ir nepasenę. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.

6.5. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija;

6.6. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

  1. Autorinės ir kitos teisės

7.1. Tiekėjas yra visų teisių į skelbimaijums.lt turinį bei skelbimaijums.lt duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami skelbimaijums.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis;

7.2. bet koks trečiųjų asmenų atliekamas skelbimaijums.lt turinio, dizaino ir (ar) skelbimaijums.lt duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu;

7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimo fotografiją reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimas ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų skelbimaijums.lt duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojama neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimą ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą. Vartotojas atsisako bet kokių autorinių teisių į jo publikuotą skelbimą.

  1. Baigiamosios nuostatos


8.1. Visi ginčai dėl taisyklių, jų aiškinimo bei kilę iš naudojimosi skelbimaijums.lt svetaine pirmiausiai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčų išspręsti taikiai, jie nagrinėtini teisės aktų nustatyta tvarka.